Tin Tức & Sự Kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng lúc: 29-05-2018 09:46:03 AM - Đã xem: 411

Ngày 26 tháng 05 năm 2018, lúc 8h 30' tại Hội trường Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn, lầu 1 số 18A Đinh Tiên Hoàng, Q.1 Tp.HCM, Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn :
       -    Chủ tịch đoàn gồm có :

            Ông Huỳnh Bá Lân

            Ông Nguyễn Văn Hoàng

            Ông Nguyễn Đăng Hùng

            Ông Nguyễn Ngọc Huy

            Ông Hồ Hữu Xuyên

-    Thư ký đoàn gồm có :
               Ông Phạm Ngọc Thảo

               Ông Nguyễn Hoàng Thanh

Thành phần tham dự: Toàn thể cổ đông của công ty

Nội dung cuộc họp:

    Ông Dương Anh Phương thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Ông Hồ Hữu Xuyên trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Ông Nguyễn Ngọc Huy trình bày báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn (A&C).

- Ông Bùi Minh Châu trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty.

- Ông Nguyễn Ngọc Huy trình bày 3 tờ trình:

         + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

         + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017.

         + Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

- Ông Nguyễn Văn Hoàng trình bày Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.

- Ông Huỳnh Bá Lân trình bày tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.

- Ông Bùi Minh Châu trình bày "Tờ trình từ nhiệm thành viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020"

- Ông Trịnh Phước Hùng trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát lên ra mắt đại hội và tuyên bố nhận nhiệm vụ

- Ông Phạm Ngọc Thảo đại diện thư ký đoàn thông qua biên bản đại hội.

Đại hội đã tiến hành làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, đã dành nhiều thời gian thảo luận và biểu quyết thông qua 02 văn kiện quan trọng nhất của Đại hội là " Báo cáo tài chính năm 2017" và "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018" với sự nhất trí cao của toàn thể Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 10 giờ 30  cùng ngày.

Các tin liên quan: